LỊCH LÀM VIỆC THÁNG 12 BÁC SỸ ĐẦU NGÀNH HỆ NỘI BỆNH VIỆN BẠCH MAI